Villkor

Villkor

Innehållsförteckning

Version: 19 februari 2016

Allmänna användningsvillkor

Giltighetsområde

För besök på webbplatsen www.rabattkalas.se (nedan: webbsidor) tillhörande Sparheld International GmbH (nedan: Rabattkalas) samt för användning av "Rabattkalas Add-On" gäller dessa allmänna användningsvillkor. Genom att besöka webbsidorna och/eller ta övriga tjänster från Rabattkalas i anspråk, exempelvis "Rabattkalas Add-On" intygar du som besökare (nedan: kund) att du godkänner dessa allmänna användningsvillkor fullt ut. Är detta inte faller får kunden ej använda webbsidorna och dess tjänster. De användningsvillkor som kan läsas online på webbsidorna vid tidpunkten för det konkreta besöket är de villkor som gäller.

Användningen av webbsidorna samt dessa användningsvillkor omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagar med undantag för internationell privaträtt samt internationella köplagen (CISG).

Är kunden en näringsidkare, en juridisk person eller ett offentligrättsligt organ är exklusiv laga domstol samt eventuell uppfyllelseort Berlin, stadsdelen Mitte.

Rabattkuponger

På sina webbsidor publicerar Rabattkalas erbjudanden från leverantörer av tjänster och varor på internet (nedan: E-handelsleverantörer) för slutkunder. Genom att utnyttja publicerade rabattkuponger, specialerbjudanden och rabatter (nedan: erbjudanden) får kunderna förmåner hos e-handelsleverantörerna.

Rabattkalas övertar inget ansvar för att den publicerade informationen är korrekt, i synnerhet inte för erbjudandenas aktuella giltighet. Rabattkalas tar inget ansvar för kundernas ekonomiska vinning, i synnerhet inte för besparingar vid sökning efter erbjudanden på internet samt vid tecknande av avtal med tredje part.

Rabattkalas Community

Kunder kan registrera sig på webbplatsen och ingå i Rabattkalas community. Denna registrering kan göras via formulären på webbsidorna eller via "Facebook-inloggning". Denna inloggning drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (nedan: Facebook). Vilka uppgifter från kundens Facebook-konto som därvid överförs från Facebook till Rabattkalas anges vid inloggningen.

Deltagandet är inte rättsligt bindande och kan inte heller på något sätt framtvingas eller begäras. Rabattkalas äger rätten att skicka e-postmeddelanden med nyheter om Sparhelds tjänster till de registrerade kunderna. Kunderna beviljar Rabattkalas nyttjanderätt för de överlämnade verken (t.ex. profilbilder) utifrån bedömningarna (se punkt 4).

Varje kund får endast registrera sig med ett användarkonto. Detta användarkonto får inte överlåtas. Den som är minst 18 år gammal eller som är juridisk person kan bli kund. Kunden garanterar att uppgifterna som han/hon anger vid registreringen är sanningsenliga, och ska uppdatera dessa utan dröjsmål vid eventuella ändringar. Om kunden får kännedom om obehörig användning av användarkontot är kunden skyldig att informera Sparheld utan dröjsmål. Rabattkalas äger rätten att när som helst utan motivering spärra ett användarkonto eller upphöra med tjänsten helt eller delvis. Uppsägning kan ske när som helst ömsesidigt och i skriftlig form.

Bidrag från kunderna

Registrerade och icke registrerade kunder kan lämna synpunkter om leverantörer, erbjudanden, produkter och tjänster (nedan: service) med bidrag i text- eller bildform samt betyg (nedan: bedömningar) på webbsidorna. Detta omfattar även granskning av de erbjudanden som listas av Rabattkalas, eller tillägg av nya erbjudanden. Deltagandet är inte rättsligt bindande och kan inte heller på något sätt framtvingas eller begäras. Ingen rätt till publicering av bedömningarna föreligger.

Kunden får endast bedöma tjänster om han/hon har varit faktisk användare av aktuell tjänst och inte ägare av tjänsten samt om han/hon inte gör sin bedömning på uppdrag av eller mot ersättning från den aktuella tjänsten. Enligt gällande lagstiftning måste kunden kunna bevisa att bedömningen är sanningsenlig, och bedömningen får inte heller innehålla personkritik. För publicering måste kunden ha nyttjanderätt i tillräcklig omfattning. Rabattkalas reserverar sig uttryckligen mot de bedömningar som visas på webbsidorna och övertar inget ansvar för dessa.

De som står bakom bedömda tjänster, och som har motiverade invändningar mot en bedömning, kan vända sig till: info@sparheld.de. Rabattkalas granskar då omgående bedömningen och raderar den resp. begär att kunden anpassar den.

Respektive kund kan inte hävda några anspråk gentemot Rabattkalas för något som tredje part gör gällande mot Rabattkalas på grund av kundens bedömning. Kunden övertar de kostnader som uppkommer för Rabattkalas vid hävdande av rättsliga anspråk vid en eventuell rättslig process (i synnerhet kostnader för rättegång och juridisk hjälp). Detta gäller inte i de fall kunden inte ansvarar för lagöverträdelsen.

I samband med att bedömningarna skickas in beviljar kunden Rabattkalas en enkel, kostnadsfri, återkallningsbar samt till plats och tid obegränsad nyttjanderätt (inklusive redigeringsrätt såvida redigering och bearbetning sker, varvid verkets egenskaper ska bevaras, samt översättningsrätt) till bedömningen. Kunden avstår från att benämnas som författare. Dessa nyttjanderätter är till innehåll och omfattning begränsade till det som krävs för att Sparheld ska kunna bedriva sin verksamhet och erbjuda sina tjänster. Rabattkalas godkänner härmed denna begränsning av nyttjanderätten.

Kunder kan få ersättning från Rabattkalas för skickade bedömningar samt för granskning av eller tillägg till nya erbjudanden. Kunden informeras om ersättningens storlek innan hans/hennes bedömning skickas resp. innan granskning eller tillägg till erbjudanden skickas in.

Kunden får endast ersättning om han/hon uttryckligen önskar detta och har fyllt i sina profiluppgifter fullständigt och korrekt, framför allt namn, adress, e-postadress och PayPal-konto.

Rabattkalas förbehåller sig rätten att ställa upp minimikrav för att få ersättning för bedömningar, och att efter eget gottfinnande avböja bedömningar om dessa inte motsvarar Rabattkalas krav. En ersättning är inte kopplad till innehållet i bedömningen eller tillhörande betyg.

I synnerhet, men inte uteslutande, nekar Rabattkalas ersättning för bedömningar

  • om samma bedömning publiceras flera gånger,
  • om en annan kund redan har granskat eller gjort tillägg till rabattkuponger och rabattmöjligheter,
  • om en granskning eller funktionalitet vid tillägg till rabattkuponger eller rabattmöjligheter inte kan bevisas i tillräcklig utsträckning.

Om Rabattkalas avböjer en bedömning får den registrerade kunden ingen ersättning för den inskickade bedömningen.

Den ersättning som kunden har uppnått anges i dennes användarkonto. Utbetalning till ett PayPal-konto sker endast såvida Rabattkalas bekräftar att minimikraven rörande bedömningen är uppfyllda, och såvida kunden har ett tillgodohavande på minst 10,00 euro. Betalningsfristen uppgår till 31 dagar.

Rabattkalas ersätter kunder exklusive moms om kunden bedriver en momspliktig verksamhet och om kunden har angivit sitt VAT-nummer vid tidpunkten för utbetalningen.

Rabattkalas utfärdar en betalningsavi vid varje utbetalning och informerar uttryckligen om att inkomster som erhålls via Rabattkalas Community är skattepliktiga.

Rabattkalas Add-On

"Rabattkalas Add-On" för Internet Explorer, Safari, Firefox och Chrome är en programvara (webbläsartillägg). När besökaren har installerat tillägget i webbläsarfönstret och därefter går till en e-handelsleverantörs webbplats signaleras om huruvida en rabattkupong erbjuds för den besökta webbsidan. Via musklick kan besökaren visa de befintliga rabattkupongerna direkt på webbsidan.

Rabattkalas övertar inget ansvar för att tilläggskomponenten "Rabattkalas Add-On" fungerar felfritt och inte heller för eventuella skador som tilläggskomponenten orsakar på den dator där den är installerad. Installationen sker på kundens egen risk.

Avtalsförhållanden

Inga köp- eller tjänsteleveransavtal eller andra avtal ingås rörande de erbjudanden/tjänster som visas på e-handelsleverantörens webbsidor. Eventuella avtal ingås uteslutande mellan besökarna och e-handelsleverantörerna.

Rabattkalas och e-handelsleverantören bedriver sina respektive webbsidor helt oberoende av varandra och har ingen kontroll över innehållet på eller åtkomsten till motpartens webbsidor. Rabattkalas övertar inget ansvar för åtkomst till, funktionssätt för eller grafisk, innehållsmässig eller teknisk utformning av länkade webbsidor tillhörande tredje part, i synnerhet e-handelsleverantören, och produkter, tjänster, information och övrig service som erbjuds eller inte erbjuds på dessa.

Rabattkalas kan utifrån eget gottfinnande och utan motivering ändra, begränsa eller upphöra att driva webbsidorna och de tjänster som är kopplade till dessa, i synnerhet publicering av rabattkuponger och "Rabattkalas Add-On".

Ansvar

Rabattkalas ansvarar endast för uppsåt och grov vårdslöshet, förutom vid fall av brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, vid skada på liv, lem eller hälsa samt vid skadeståndsanspråk enligt produktansvarslagen. Väsentliga avtalsskyldigheter är sådana som måste uppfyllas för att avtalets syfte ska kunna fullgöras.

I de fall Rabattkalas ansvarar begränsas skadeståndsanspråket till den förutsebara skadan. Såvida Rabattkalas ansvar är uteslutet gäller detta även för företagets medarbetares, representanters och agenters personliga ansvar.

Rabattkalas strävar efter att erbjuda och tillhandahålla besökarna felfria webbsidor och tjänster, men kan med hänsyn till informationens omfattning dock inte garantera att allt innehåll på webbsidorna är fullständigt korrekt.

Upphovsrätt

Uppgifter, sökresultat, texter, bilder, programvaror och all annan information på dessa webbsidor är internationellt upphovsrättsskyddade. Reproduktion, mångfaldigande, ändring eller visning i ramar (frames) är helt eller delvis tillåtet för Rabattkalas endast efter skriftligt medgivande. I synnerhet automatisk insamling av information på webbsidor är förbjuden.

"Rabattkalas Add-On" får inte publiceras vidare för kommersiellt eller privat bruk, dekompileras, bakåtutvecklas eller disassembleras.

Företagsnamn, logotyper och/eller produktbeteckningar som nämns på webbsidorna omfattas av skyddsrättigheter för tredje part.

Rörande nyttjanderätter till kundernas bedömningar, se punkt "Kundernas bidrag".

Dataskyddsbestämmelser

Ansvarigt organ är Sparheld International GmbH, Ritterstrasse 11, 10969 Berlin, Tyskland. Begäran om information, ändringar eller önskemål om radering av personuppgifter kan besökarna skicka via e-post till info@sparheld.de eller per post till Sparheld International GmbH, Ritterstrasse 11, 10969 Berlin, Tyskland utan att andra kostnader än kostnaderna för överföringen enligt gällande taxa uppkommer.

Rabattkalas samlar inte in några personuppgifter som rör besökarna på webbsidorna med undantag för de uppgifter som besökare och kunder frivilligt uppger. Rabattkalas hänvisar till att denna dataöverföring via internet från webbsidorna i vissa fall kan ske osäkrat, och att obehöriga därmed kan få kännedom om uppgifterna och även förfalska dem.

a) Nyhetsbrev

Om kunden har godkänt att ta emot nyhetsbrev får han/hon information via e-post om aktuella rabattkampanjer och andra intressanta erbjudanden från Rabattkalas. Denna prenumeration är frivillig. Därvid används de uppgifter som besökarna anger, IP-adressen och anmälningstidpunkten för att skicka e-postmeddelandena samt för statistisk utvärdering och individuellt riktad reklam. Prenumerationen kan när som helst avbrytas via e-post till info@sparheld.de utan att någon motivering måste anges.

b) Kundernas bedömningar

Kundernas bedömningar sparas tillsammans med: namn (pseudonym), e-postadress, webbsida, IP-adress, tidpunkt för bidraget och i förekommande fall uppgift om användarkontot.

c) Cookies och IP-adresser (ingen personkoppling)

För att garantera att webbsidorna fungerar fullt ut sparar Rabattkalas resp. nedan angivna tjänsteleverantörer så kallade cookies på besökarens hårddisk. En cookie är en liten textfil som används för att samla in information rörande användningen av en webbsida. Personuppgifter sparas inte i dessa. I de flesta webbläsare kan man välja att deaktivera cookies och radera befintliga cookies. Om kunden deaktiverar cookies i sin webbläsare kan det dock hända att inte alla funktioner i webbsidorna kan användas fullt ut.

aa) Google Analytics webbanalystjänst

Rabattkalas använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google). Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera hur användarna använder en webbsida. Den information som erhålls rörande din användning av denna webbsida (inklusive din IP-adress) överförs i allmänhet till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Rabattkalas har aktiverat IP-anonymisering genom att lägga till koden "gat._anonymizeIp();" på webbsidorna, så att Google i EU:s medlemsstater samt i länder inom EES-området först förkortar din IP-adress (så kallad IP-maskering). Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google och förkortas där.

På uppdrag av Rabattkalas använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter till idealo rörande aktiviteterna på webbsidan, samt för att tillhandahålla andra tjänster som hör samman med användning av webbsidan och internet. Google kan komma att överföra denna information till tredje part såvida detta är tillåtet enligt lag eller såvida tredje part bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Information som Google erhåller inom ramen för skräddarsydd reklam och från externa leverantörer (t.ex. demografiska uppgifter samt kön och intressen) kan registreras i cookie-informationen.

Google erbjuder ett webbläsartillägg (Add-On) med vilket datainsamling genom Google Analytics samt hantering av dessa uppgifter genom Google kan förhindras. Detta tillägg kan på egen risk laddas ner på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installeras. Mer information finns på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och skydd av personuppgifter).

Mer information om skydd av personuppgifter hos Google finns på https://www.google.com/policies/?hl=de. Användarna kan dessutom deaktivera eller neka Google-annonser helt eller delvis på http://google.de/settings/ads (så kallad opt-out).

bb) Konverteringsspårning för Google och Microsoft

Rabattkalas använder i egenskap av annonskund hos Google AdWords denna leverantörs konverteringsspårning. Därvid placerar Google en cookie om kunden har kommit till webbsidorna via en Google-annons. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och kan inte användas för att identifiera en individ. Varje AdWords-användare får en unik cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-användares webbsidor. Den information som inhämtas med hjälp av konverteringscookies används för att ta fram konverteringsstatistik för AdWords-användare. AdWords-kunderna får dock ingen information som kan användas för att identifiera en kund personligen. Mer information om skydd av personuppgifter hos Google finns på https://www.google.com/policies/?hl=de. Användarna kan dessutom deaktivera eller neka Google-annonser helt eller delvis på https://privacy.google.com/?hl=de#google-experience (så kallad opt-out).

Vidare använder Rabattkalas som annonskund hos Microsoft Bing konverteringsspårning tillhörande Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, (nedan: Microsoft). Därvid placerar Microsoft en cookie om kunden har kommit till webbsidorna via en Microsoft Bing-annons. Microsoft Bing och vi kan på detta sätt se att någon har klickat på en annons, länkats vidare till vår webbplats och nått en i förväg bestämd målsida (konverteringssida). I övrigt gäller samma som för ovan nämnd konverteringsspårning för Google.

Mer information om skydd av personuppgifter hos Microsoft och de cookies som används finns på https://www.microsoft.com/privacystatement/de-de/core/default.aspx. Kunderna kan vidare neka framtida spårning genom Microsoft via opt-out på http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

cc) Sociala insticksprogram

Rabattkalas använder sociala insticksprogram (nedan: insticksprogram) från de sociala nätverkstjänsterna Facebook, Google+ och Twitter ("nätverk"). Dessa tjänster drivs av Facebook resp. Google resp. Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. På enskilda webbsidor visas insticksprogrammen i form av knappar ("knapparna") med respektive nätverks logotyp. Innehållet i insticksprogrammen hämtas direkt från nätverkens servrar och integreras i webbsidan. Genom att integrera insticksprogrammen kan nätverken i vissa fall få information om att någon av webbsidorna har öppnats: Om kunden vid tidpunkten för användningen av insticksprogrammet är inloggad i respektive nätverk, kan det nätverk som tillhandahåller motsvarande knapp tilldela besöket på dessa webbsidor till det tillhörande kontot i nätverket. När kunden interagerar, t.ex. genom att klicka på knapparna, skickas samtidigt ett meddelande om detta till respektive nätverk. Om kunden, såvida han/hon är medlem i det berörda nätverket, inte vill att nätverket hanterar dessa data, måste han/hon före besöket på dessa webbsidor logga ut från nätverket i fråga och radera de cookies som är sparade på enheten.

Information om syftet med och omfattningen av datahanteringen finns på nätverkens respektive sidor (www.facebook.com/policy.php resp. www.google.com/policies/privacy/partners resp. https://twitter.com/privacy?lang=de). Vid ett befintligt användarkonto på något av dessa nätverk kan man ändra inställningar med syfte att skydda personlig information.

Med hjälp av programvara från tredje part kan insticksprogrammen blockeras. Ett exempel är "Facebook Blocker", som på egen risk kan laddas ner och installeras via följande länk: webgraph.com/resources/facebookblocker.

dd) AB Tasty

Rabattkalas använder tjänsten "AB Tasty" som tillhör AB TASTY SAS, 38 rue du sentier, 75002, Paris, Frankrike. Tjänsten används för A/B-testning för att kontinuerligt förbättra webbsidan. De cookies som används gör det möjligt att ändra webbsidorna från fall till fall och analysera förändringarna för att utforma dem på ett sätt som passar kunderna bättre.

Via följande länk kan kunderna neka att data bearbetas av AB Tasty på webbsidorna. http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Detta nekande sparas i en speciell cookie och gäller så länge denna cookie inte raderas.

The site does not support this resolution on IE 8